HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Nhân viên Lập kế hoạch vận hành logistics (CODE: LOG_DLG_14_0)

CODE: ADM_BS_ADM_1122_P2_0_LOG_DLG_14_0

10/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Kế hoạch Logistics
-    Thiết lập KPI để kiểm soát các bên vận chuyển để đảm bảo hoạt động logistics
-    Hướng dẫn các bên vận chuyển để thiết lập tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển, tiêu chuẩn chất lượng cho đời xe mới
-    Thiết lập hệ số vận chuyển cho đời xe mới / các đại lý / các nhà điều hành kho
-    Đề xuất các ý kiến để cải thiện chất lượng đóng gói, năng lực vận chuyển và hiệu quả chi phí
-    Đánh giá và lựa chọn kho để đáp ứng kế hoạch logistics
-    Đặt ra tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển cho các bên vận chuyển và nhà điều hành kho rồi báo giá cho xe máy và xe ô tô
•    Kiểm soát chất lượng, an toàn và sự tuân thủ
-    Phối hợp với các bên cung cấp để đảm bảo việc kiểm tra chất lượng (kiểm soát PDI) cho xe ô tô nhập khẩu được thực hiện dựa trên các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn của Honda Việt Nam
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

28/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Chính sách và pháp luật
-    Tiến hành nghiên cứu chính sách và pháp luật về xe máy cũng như phân tích khả năng tác động của chúng.
-    Tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính sách hàng tháng về xe máy nhằm phục vụ mục đích ra quyết định của cấp lãnh đạo.
-    Chuẩn bị, tham gia thảo luận và đề xuất liên quan tới các chính sách và pháp luật về xe máy.
-    Lập kế hoạch, điều phối các dự án ở mức độ công ty, các hoạt động như: đối thoại chính sách, dự án nghiên cứu, hoạt động hợp tác và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty.
-    Hỗ trợ trong các hoạt động như: đối thoại chính sách, dự án nghiên cứu, hoạt động hợp tác.
-    Hỗ trợ các phòng ban khác của công ty các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng
•    Hoạt động hiệp hội
-    Điều phối và đề xuất, triển khai các hoạt động của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam.
-    Xây dựng và thực hiện các dự án của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên Ngân sách và cắt giảm chi phí (CODE: AMP_PL_4_0)

CODE: AMP_FC_1122_P2_0_CODE: AMP_PL_4_0

28/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn: 

Ngân sách - Chi phí

• Thu thập đầu vào từ các bên liên quan để tổng hợp, cung cấp đánh giá ban đầu và điều chỉnh kế hoạch ngân sách và đầu tư cho lĩnh vực, cho phòng

• Thực hiện theo dõi, phân tích và báo cáo các khoản chi phí, đầu tư, tài sản cố định của lĩnh vực, của phòng.

• Tạo điều kiện triển khai các hoạt động cắt giảm chi phí trong nhà máy

• Theo dõi các hoạt động cắt giảm chi phí và phân tích nội dung cắt giảm chi phí không thành công

• Đề xuất xây dựng các form biểu, đồ thị thuận tiện để nâng cao hiệu quả quản lý Ngân sách

• Tính toán In-house cost trung kỳ, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến Inhouse cost để đề xuất Cost down hoặc điều chỉnh sản lượng để bù lại

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng và Hỗ trợ Đại lý Ô tô (CODE: CUS_CXM_4_0)

CODE: CR_CR_CR_1122_P2_0_CODE: CUS_CXM_4_0

28/11/2022

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Trực tiếp thực hiện các Hoạt động Ô tô

• Đóng vai trò là trung tâm tiếp nhận phản hồi, câu hỏi và khiếu nại của khách hàng

• Nếu đã có sẵn các giải pháp, hỗ trợ khách hàng trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết các khiếu nại

• Nếu chưa có sẵn giải pháp, phối hợp với các phòng khác để đưa ra câu trả lời kịp thời và chính xác

• Ghi lại phản hồi về dịch vụ từ khách hàng và hỗ trợ Phó phòng xây dựng kế hoạch hành động để cải thiện cho phù hợp

• Tổng hợp và tóm tắt tất cả các trường hợp xảy ra và báo cáo các vấn đề chính/kế hoạch hành động cho cấp quản lý cao hơn để được tư vấn

Thiết lập các khóa Đào tạo về nghiệp vụ CR cho các đại lý Ô tô

• Giám sát việc thành lập trung tâm CSKH tại các đại lý thông qua rà soát đánh giá hiệu suất định kỳ với các đại lý Ô tô để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Honda Việt Nam

• Tư vấn đại lý Ô tô về việc xây dựng các tài liệu đào tạo CSKH phù hợp, nắm bắt tất cả kỹ năng CSKH và phản ánh hiệu quả đào tạo

• Tổ chức & Giám sát việc tổ chức các cuộc thi giữa các đại lý Ô tô phù hợp với mục tiêu của phòng và tuân theo lịch trình đã xác định

• Tổ chức Hội nghị CR giữa các đại lý Ô tô nhằm trao đổi thông tin, củng cố mối quan hệ và nâng cao chất lượng Hoạt động CR

• Thực hiện khảo sát nhằm cải thiện DSI (Chỉ số hài lòng của khách hàng)

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

24/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Hỗ trợ chất lượng kỹ thuật - Chất lượng thị trường

• Theo kịp các bản cập nhật thị trường để hiểu các yêu cầu về chất lượng và phản ánh chúng với các Đại lý / GENPO nhằm cải thiện hơn

• Hỗ trợ Đại Lý trong việc trả lời các khiếu nại của khách hàng, bao gồm điều tra các vấn đề, đến các điểm xảy ra sự cố, v.v.

• Phối hợp với nhóm Phân tích bảo hành để tổ chức đào tạo về chất lượng và bảo trì dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn của HVN

• Trả lời các câu hỏi của Đại lý liên quan đến các tiêu chuẩn và nguyên tắc của HVN

• Tổ chức các khóa đào tạo cho Đại Lý về chính sách bảo hành để xử lý các khiếu nại của khách hàng

2.2. Nhiệm vụ chung

•  Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

•  Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

•  Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

•  Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

 

Mới ra trường

Nhân viên Phát triển Trải nghiệm Khách hàng Xe máy (CODE: CUS_CXM_7_0)

CODE: CR_CR_CR_1122_P2_0_CODE: CUS_CXM_7_0

22/11/2022

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Nghiên cứu về nhu cầu của Khách hàng đối với các tương tác trên các nền tảng kỹ thuật số

- Nghiên cứu các dữ liệu liên quan đến Khách hàng của Honda Việt Nam và làm báo cáo liên quan.

• Thiết kế trải nghiệm Khách hàng và phát triển trên các nền tảng kỹ thuật số

- Liên tục rà soát và kiểm soát các điểm chạm của Khách hàng với các nền tảng kỹ thuật số mà Honda Việt Nam đang sử dụng như: Chương trình Khách hàng thân thiết; ứng dụng My Honda+; Kết nối xe máy...

- Chủ động phát triển và xây dựng các tính năng, hệ thống mới liên quan đến các điểm chạm kỹ thuật số theo định hướng xây dựng trải nghiệm có chủ đích và nhất quán của Honda Việt Nam

- Tư vấn các phòng ban liên quan và phối hợp với các phòng ban liên quan để phát triển mới hoặc cải thiện các điểm chạm kỹ thuật số theo đúng định hướng trải nghiệm có chủ đích và nhất quán của Honda Việt Nam

• Quản lý vận hành và báo cáo

- Hỗ trợ vận hành và theo dõi vận hành các hệ thống kỹ thuật số đã được xây dựng để đảm bảo chất lượng hoạt động 

- Báo cáo định kỳ về các biến động, thói quen sử dụng, đánh giá... của Khách hàng về các nền tảng kỹ thuật số (Báo cáo tuần, tháng, quý, các báo cáo bất thường theo yêu cầu...)

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.