My Honda+ - Các điều khoản và điều kiện của ứng dụng di động
HONDA Việt Nam
Các Điều Khoản và Điều Kiện của Ứng Dụng Di Động MY HONDA+

Được cập nhật lần cuối ngày 24 tháng 06 năm 2020

My Honda Customer Terms And Conditions

PDF (548 Kb)

Chúng tôi xin chào mừng và xin cảm ơn bạn đã lựa chọn ứng dụng di động [Honda CRM] với nhiều tính năng (Ứng Dụng hoặc App) liên quan đến ô tô và xe máy mang nhãn hiệu Honda (Phương Tiện) được nhập khẩu hoặc sản xuất bởi Công Ty Honda Việt Nam (HVN).
Những Điều Khoản và Điều Kiện này (Điều Khoản) và Chính Sách Quyền Riêng Tư (như được định nghĩa dưới đây) quy định các điều khoản theo đó HVN (“HVN” “Honda”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) sẽ cung cấp cho bạn (“bạn” hoặc “của bạn”) quyền truy cập và sử dụng Ứng Dụng và Các Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây).
NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ THỎA THUẬN CÓ GIÁ TRỊ RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ HVN. Bằng việc thể hiện sự chấp thuận đối với những Điều Khoản này hoặc bằng bất cứ cách thức nào khác sử dụng Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào, bạn đang tham gia ký kết một thỏa thuận có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý với HVN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ, XIN KHÔNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO.

1.

Mô Tả Ứng Dụng

1.1

Ứng Dụng cung cấp thông tin về dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi cho bạn cũng như cho phép bạn truy cập một số dịch vụ khác nhằm tằng cường trải nghiệm người dùng của bạn liên quan đến Phương Tiện (Dịch Vụ). Dịch Vụ có thể được cung cấp trực tiếp bởi HVN hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba (Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ) hoặc các Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập (mỗi bên này gọi là Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập). Không phải tất cả các Dịch Vụ dành cho Phương Tiện đều có trên mọi Phương Tiện và việc cung cấp một số Dịch Vụ sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng (Các Điều Khoản Về Dịch Vụ Liên Quan Đến Phương Tiện) ngoài những Điều Khoản được nêu ở đây.

1.2

Đối với Dịch Vụ do các Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập cung cấp, HVN chỉ hành động với tư cách là một bên trung gian kết nối giữa bạn và Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập. Mỗi Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập có thể có các điều khoản sử dụng riêng biệt (Các Điều Khoản Của Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập) cũng như các chính sách quyền riêng tư riêng biệt và bạn có thể được yêu cầu chấp nhận thêm Các Điều Khoản Của Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập để có thể tiếp cận các Dịch Vụ có liên quan. HVN không chứng nhận/xác nhận, và tại đây từ chối mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác đối với bất kỳ Dịch Vụ nào do một Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập cung cấp.

1.3

HVN có toàn quyền quyết định thay đổi Ứng Dụng và Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần thông báo cho bạn. Vào từng thời điểm HVN cũng có thể thay đổi những Điều Khoản này trong tương lai. Nếu chúng tôi thực hiện việc thay đổi như trên, chúng tôi sẽ thay đổi ngày “được cập nhật cuối cùng” của những Điều Khoản này. Bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào cấu thành chấp thuận của bạn đối với các Điều Khoản như được sửa đổi. Nếu bạn không chấp thuận bất kỳ Điều Khoản như được sửa đổi nào, XIN DỪNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO. Trừ khi được quy định ở phần trên đây, những Điều Khoản này chỉ có thể được sửa đổi hoặc thay đổi bằng một văn bản rõ ràng được ký bởi HVN.

1.4

Những Điều Khoản này có hiệu lực ngay khi bạn được cấp quyền truy cập Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào (tùy theo sự kiện nào đến trước) và vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực (và trong trường hợp được sửa đổi, sẽ có hiệu lực theo các bản sửa đổi) cho đến khi bạn chấm dứt sử dụng Ứng Dụng và tất cả các Dịch Vụ theo Những Điều Khoản này. Nếu bạn bán hoặc bằng cách khác chuyển nhượng Phương Tiện của bạn, hoặc nếu Phương Tiện của bạn bị phá hủy, bạn đồng ý sẽ dỡ bỏ ngay số nhận dạng phương tiện (VIN) của Phương Tiện đó khỏi tài khoản của bạn sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc bán Phương Tiện của bạn hoặc sau khi Phương Tiện của bạn bị phá hủy (tùy từng trường hợp) và cung cấp các tài liệu hỗ trợ liên quan cho HVN khi có yêu cầu. Nếu bạn không dỡ bỏ số nhận dạng phương tiện (VIN) liên quan này của Phương Tiện khỏi tài khoản của bạn, bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động liên quan đến Phương Tiện đó, App và Dịch Vụ. Bạn cũng phải thông báo cho chủ sở hữu mới về App, và báo cho chủ sở hữu mới rằng App có, ngoài các chức năng khác, chức năng thu thập, sử dụng, xử lý, chia sẻ, và tiết lộ dữ liệu hoặc thông tin từ người sử dụng App, chủ sở hữu hoặc người sử dụng Phương Tiện, Thiết Bị Truy Cập Internet (như được định nghĩa dưới đây) của người sử dụng như được nêu trong Điều Khoản này và Chính Sách Quyền Riêng Tư. Chủ sở hữu mới có thể tải về, cài đặt và sử dụng Ứng Dụng theo các Điều Khoản, Chính Sách Quyền Riêng Tư và EULA (như được định nghĩa dưới đây). HVN có thể dỡ bỏ số nhận dạng phương tiện (VIN) liên quan của Phương Tiện khỏi tài khoản của bạn nếu HVN cho rằng số nhận dạng phương tiện (VIN) đó đã được nhập vào hoặc bổ sung vào tài khoản của một người sử dụng khác.

1.5

Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo hoặc thông cáo cần thiết theo những Điều Khoản này sẽ được gửi cho bạn qua địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho HVN hoặc qua tin nhắn điện thoại (SMS), tin nhắn tức thời (instant messaging) hoặc các phương thức thông báo điện tử khác hoặc thông qua App. Tất cả các thông báo được xem là được gửi khi HVN đã gửi thư điện tử (email) (hoặc, nếu một phương thức thông báo có hiệu lực khác được sử dụng, bất kỳ khi nào HVN gửi thông báo này). Bạn cũng đồng ý rằng HVN có thể liên lạc với bạn qua điện thoại (kể cả thông qua công nghệ quay số tự động) theo bất kỳ số điện thoại nào của bạn mà HVN có trong hồ sơ, kể cả bất kỳ số điện thoại di động nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, ngay cả khi việc liên lạc như vậy có thể khiến cho bạn phải trả thêm phí hoặc lệ phí viễn thông, để thảo luận về tài khoản của bạn hoặc để cung cấp bất kỳ Dịch Vụ nào. Tất cả các thông báo hoặc thông cáo cần phải gửi cho HVN theo các Điều Khoản này và các câu hỏi hoặc nhận xét mà bạn có về các Điều Khoản, Ứng Dụng hoặc các Dịch Vụ sẽ được gửi cho:

CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

Địa chỉ: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: (84) 211 3868888

E-mail: cr@honda.com.vn

và sẽ được xem là đã được gửi khi HVN nhận được thông báo. Các câu hỏi hoặc ý kiến cũng có thể được gửi thông qua 1800 8001 (Hotline).

2

Thông Báo về Quyền Riêng Tư

2.1

Ứng Dụng và các Dịch Vụ có thể sử dụng thông tin được thu thập từ bạn, Thiết Bị Truy Cập Internet của bạn (như được định nghĩa dưới đây), hoặc Phương Tiện. Chính sách quyền riêng tư (Chính Sách Quyền Riêng Tư), như được đưa vào và là một phần của những Điều Khoản này bằng cách viện dẫn đến điều khoản này, sẽ giải thích cách thức HVN thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ (a) thông tin mà các Phương Tiện thu thập, tạo lập, ghi lại, hoặc lưu giữ dưới dạng điện tử, được thu thập từ các Phương Tiện, thường là qua giao thức không dây, bởi HVN hoặc nhân danh HVN, và có liên quan đến hoặc có thể liên quan một các hợp lý đến (i) Phương Tiện cung cấp thông tin, (ii) (các) chủ sở hữu/(các) chủ sử dụng Phương Tiện, (iii) một thiết bị thông minh được kết nối với Phương Tiện, hoặc (iv) một người sử dụng Dịch Vụ đã đăng ký; và (b) thông tin mà bạn cung cấp khi yêu cầu hoặc đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có thể truy cập Chính Sách Quyền Riêng Tư hiện hành trực tuyến tại www.honda.com.vn. Chính Sách Quyền Riêng Tư sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kỳ thông báo về quyền riêng tư/bảo mật nào mà trước đây HVN đã đưa ra liên quan đến Ứng Dụng hoặc các Dịch Vụ. Bạn chấp thuận việc thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin như được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, như được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu bạn chuyển nhượng Phương Tiện hoặc bất kỳ Thiết Bị Truy Cập Internet nào được kết nối với Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm xóa bỏ thông tin về bạn được lưu trong Phương Tiện, Thiết Bị Truy Cập Internet của bạn hoặc trong (các) tài khoản liên quan của bạn.

3

Đăng Ký

3.1

Để sử dụng một số phần của Ứng Dụng hoặc một số Dịch Vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ email, số điện thoại, số nhận dạng phương tiện (VIN) của bạn và các thông tin cá nhân khác, để tạo mật khẩu và đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung. Bạn tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ để đăng ký và sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ; và rằng bạn có quyền hợp pháp sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn chịu trách nhiệm về việc đăng ký của bạn cũng như toàn bộ việc sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ thông qua thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc số định dạng cá nhân (PIN) của người dùng được cấp/gửi cho bạn hoặc do bạn chọn. Bạn sẽ bảo mật tất cả các thông tin đăng nhập, mật khẩu và PIN này.

3.2

Bạn hiểu rằng bạn có thể giúp phòng tránh các truy cập trái phép bằng cách thoát ra khỏi Ứng Dụng và các Dịch Vụ sau khi sử dụng. Bạn đồng ý sẽ thông báo cho HVN ngay lập tức về bất cứ việc sử dụng trái phép nào các thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc PIN của người dùng của bạn. HVN là bên duy nhất có quyền kiểm soát việc truy cập Ứng Dụng và các Dịch Vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng HVN có quyền hủy bỏ đăng ký của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không cần nguyên nhân hoặc thông báo, vì bất kỳ lý do nào.

4

Cam kết của Bạn

4.1

Bạn cam kết rằng bạn có số điện thoại di động hợp lệ của một nhà cung cấp được cấp phép tại Việt Nam và bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ tại Việt Nam. Bạn cũng cam kết rằng bạn ít nhất đã đủ mười tám (18) tuổi, và bạn có năng lực và thẩm quyền ký kết các Điều Khoản này và bạn chỉ tham gia ký kết các Điều Khoản này nhân danh chính bạn.

4.2

Trẻ em dưới 18 tuổi không được phép sử dụng App này nếu không có sự cho phép rõ ràng của cha mẹ/người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn là trẻ em, hãy nhờ cha mẹ/người giám hộ hợp pháp của bạn đọc và chấp nhận những Điều Khoản này trước khi bạn sử dụng App này và bạn cam kết rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đã chấp nhận những Điều Khoản này thay mặt cho bạn và rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn có năng lực và thẩm quyền để ký kết những Điều Khoản này. Tương tự, xin đừng cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn hoặc của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn nếu không được họ cho phép.

5

Sử Dụng Ứng Dụng

5.1

Phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện tại những Điều Khoản này, bạn được phép sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm chỉ sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ khi việc sử dụng này là an toàn và sẽ sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ một cách có trách nhiệm, bao gồm việc tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định hiện hành về việc sử dụng Ứng Dụng, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ thiết bị nào liên quan đến Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào (ví dụ như bất kỳ luật nào liên quan đến việc sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe). Không làm giới hạn điều khoản nêu trên, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ra các quyết định của mình và tuân thủ mọi biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật, các quy chế về giao thông và quy định về giao thông trong khi truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ đối với Phương Tiện mà bạn có quyền hợp pháp để điều khiển.

5.2

Bạn sẽ không (a) sử dụng Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào theo bất kỳ cách thức nào mà có thể vi phạm các quyền của bất kỳ người nào; (b) mạo nhận bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; (c) lấy hoặc bằng cách khác thu thập thông tin về những người khác từ Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào; (d) thực hiện bất kỳ hành động nào yêu cầu hoặc có thể yêu cầu Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào phải nạp một lượng thông tin lớn một cách bất hợp lý hoặc không phù hợp, hoặc vượt qua bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn hoặc hạn chế việc truy cập vào bất kỳ phần nào của Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào (hoặc các tài khoản, mạng hoặc dịch vụ khác được kết nối với chúng); (e) tự mình hoặc sử dụng phần mềm tự động, thiết bị, hoặc các quy trình khác để sao chép, thu thập, phổ biến, phân phát hoặc lấy bất kỳ thông tin nào hoặc nội dung khác từ Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào, bao gồm bất cứ Tài Sản Của Honda nào (như được định nghĩa dưới đây); (f) phân phát hoặc bằng cách khác cung cấp bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào khác mà bạn có được thông qua Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi các Điều Khoản này; (g) bằng bất kỳ cách thức nào khác gây trở ngại cho việc sử dụng hoặc hoạt động của Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào; hoặc (h) sử dụng Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào cho việc phát triển, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ nào mà có bất kỳ chức năng nào về cơ bản tương tự, hoặc cạnh tranh với, Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào.

6

Ý Kiến Phản Hồi

6.1

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi (trực tiếp hoặc gián tiếp, và bằng bất kỳ cách thức nào) bất kỳ nhận xét, ý kiến phản hồi, đề xuất, ý tưởng, hoặc ý kiến khác liên quan đến Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào (gọi chung là Ý Kiến Phản Hồi), Ý Kiến Phản Hồi sẽ là tài sản của riêng của HVN. Chúng tôi sẽ có quyền sử dụng, sao chép, thay đổi, tiết lộ, hiển thị, công bố, trình bày, truyền bá, phân phát, và khai thác theo bất kỳ cách thức nào khác, tất cả các Ý Kiến Phản Hồi, mà không bị hạn chế nào và không phải bồi thường cho bạn bằng bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật hoặc trả lời bất kỳ Ý Kiến Phản Hồi nào.

7

Các Yêu Cầu Về Thiết Bị

7.1

Bạn hiểu rằng việc Ứng Dụng cần một số thiết bị và dịch vụ để có thể hoạt động bình thường mà các thiết bị và dịch vụ này không được cung cấp, bảo hành hoặc vận hành bởi HVN mà bởi bạn và/hoặc các bên thứ ba.

7.2

Để sử dụng bình thường Ứng Dụng và một hoặc nhiều Dịch Vụ, bạn phải có thiết bị ít nhất đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây (Các Yêu Cầu Về Thiết Bị):

(a)

Điện thoại di động thông minh tương thích (mỗi thiết bị gọi là Thiết Bị Truy Cập Internet);

(b)

Kết nối Internet thông qua Wi-Fi hoặc mạng di động không dây với gói dữ liệu phù hợp;

(c)

Hỗ trợ OS: Android 5.1 và phiên bản mới hơn; Apple IOS 11.0 và phiên bản mới hơn;

(d)

IOS: RAM 1GB hoặc cao hơn; Iphone 6 hoặc phiên bản mới hơn; Android: RAM 1GB hoặc cao hơn;

(e)

Độ phân giải màn hình: đối với IOS (750X1334 hoặc cao hơn); đối với Android (720X1280 hoặc cao hơn);

Lưu ý: iOS/Android: chỉ hỗ trợ màn hình theo chiều dọc; mặc dù vẫn có thể cài đặt cho thiết bị không tương thích với các yêu cầu cấu hình nêu trên nhưng việc hoạt động và vận hành của ứng dụng sẽ không được bảo đảm.

7.3

Các Yêu Cầu Về Thiết Bị có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, và bạn có thể sẽ được yêu cầu chấp nhận các thỏa thuận bổ sung hoặc phiên bản mới hơn của các Điều Khoản này để có thể tiếp tục truy cập Ứng Dụng và các Dịch Vụ.

8

Hợp Đồng Cấp Phép Sử Dụng Cho Người Dùng Cuối

8.1

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng, bạn đương nhiên được xem là đã chấp nhận Những Điều Khoản này và các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Phép Sử Dụng Cho Người Dùng Cuối, như được đính kèm tại Phụ Lục 1 ở phần cuối của các Điều Khoản này (EULA). NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC EULA, BẠN PHẢI NGAY LẬP TỨC XÓA BỎ HOÀN TOÀN ỨNG DỤNG KHỎI THIẾT BỊ TRUY CẬP INTERNET CỦA BẠN.

9

Phí, Chi Phí và Các Phí Tổn Khác

9.1

HVN không tính phí cho việc bạn sử dụng Ứng Dụng.

9.2

Ứng Dụng và các Dịch Vụ có sử dụng mạng dữ liệu được vận hành bởi nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc Internet hoặc nhà mạng viễn thông của bạn để gửi dữ liệu giữa Thiết Bị Truy Cập Internet của bạn, Phương Tiện của bạn, và các máy chủ và tổng đài của HVN, của Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ của chúng tôi và, nếu áp dụng, của Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập. Phụ thuộc vào gói dữ liệu của bạn, bạn có thể phải trả các khoản phí cho nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc Internet hoặc nhà mạng của bạn để sử dụng mạng lưới của họ và/hoặc cho các dịch vụ cụ thể như truyền dữ liệu của phương tiện cho HVN, Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ của chúng tôi, và, nếu áp dụng, Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập, gọi điện, gửi hoặc nhận tin nhắn và/hoặc email hoặc dịch vụ khác. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến bất kỳ và mọi chi phí mà bạn phải trả do sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ.

10

Dịch Vụ Đám Mây và Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba

10.1

Không làm giới hạn các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm được quy định tại các Điều Khoản này, bạn xác nhận và đồng ý như sau: (a) chúng tôi cung cấp Ứng Dụng và các Dịch Vụ bằng cách sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây của bên thứ ba (gọi chung là, Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đám Mây); (b) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc không có nghĩa vụ đối với bạn về bất kỳ hành động, sai sót hoặc việc không hành động của bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đám Mây nào.

10.2

Ứng Dụng và các Dịch Vụ có thể phụ thuộc, tương tác với hoặc cho phép truy cập thông tin, nội dung, dịch vụ, website, hoặc phần cứng, bao gồm cả Thiết Bị Truy Cập Internet của bạn, mạng lưới được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc Internet của bạn, trình duyệt của bạn, chương trình email và tin nhắn (SMS), quay số và các ứng dụng khác của các bên thứ ba (mỗi dịch vụ gọi là Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba), mà trong mỗi trường hợp có thể có kèm theo các điều khoản sử dụng khác nhau. Việc sử dụng mỗi Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba có thể yêu cầu bạn chấp nhận thêm các điều khoản sử dụng khác. Bạn phải tuân thủ các điều khoản sử dụng được áp dụng khi sử dụng Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba, Ứng Dụng và các Dịch Vụ. HVN không thể đảm bảo với bạn là những Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba này sẽ hoạt động chính xác trên/với Ứng Dụng hoặc các Dịch Vụ, cho dù là vào thời điểm hiện tại hoặc vào thời điểm nào đó trong tương lai. HVN không xác nhận, và tại đây tuyên bố từ chối mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ chủ thể nào khác về bất kỳ Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba nào.

11

Các Đường Dẫn và Các Website Bên Ngoài

11.1

Ứng Dụng và các Dịch Vụ có thể chứa các đường dẫn đến và từ các website. HVN không đưa ra bất kỳ cam kết nào về bất kỳ website nào khác mà bạn có thể truy cập từ Ứng Dụng hoặc thông qua các Dịch Vụ. HVN không chịu trách nhiệm về việc bảo vệ quyền riêng tư hoặc về nội dung của những website này và HVN từ chối một cách rõ ràng việc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng các website đó. Bạn phải tự mình quyết định áp dụng các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất kỳ website/đường dẫn nào mà bạn chọn để sử dụng không có bất cứ tác hại nào.

12

Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Của Chúng Tôi

12.1

Ứng Dụng và các Dịch Vụ (bao gồm cả Tài Sản Của Honda, như được định nghĩa dưới đây) là tài sản của, hoặc được cấp quyền sử dụng bởi HVN hoặc các bên liên kết của HVN hoặc Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập có liên quan (tùy từng trường hợp), và được bảo vệ bởi bản quyền và các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ khác. Tất cả các phần mềm, thuật toán, chức năng, phát minh, khái niệm, văn bản, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, nhãn hiệu, logo, tài liệu biên soạn, nội dung và công nghệ được sử dụng để cung cấp Ứng Dụng và các Dịch Vụ hoặc bằng cách khác được thể hiện, hiển thị trên, hoặc được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp (ví dụ, qua email hoặc hình thức liên lạc khác từ chúng tôi cho bạn) thông qua Ứng Dụng và các Dịch Vụ là Tài Sản Của Honda. Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Những Điều Khoản này, bất kỳ việc sử dụng, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, truyền phát, thông báo, tạo kết nối, tạo kết nối sâu, tạo khung nội dung từ kết nối (framing), phân phối lại, bán, dịch mã nguồn (decompilation), sửa đổi, phân tích kỹ thuật (reverse engineering), dịch hoặc tháo rời Tài Sản Của Honda đều bị cấm. Bạn có thể phải chịu các chế tài hình sự hoặc dân sự do vi phạm quy định tại điều này.

12.2

Tên và logo HONDA là các nhãn hiệu đã được đăng ký của HVN hoặc các bên liên kết của HVN. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu, hoặc bất kỳ nhãn/dấu hiệu hoặc logo nào khác của chúng tôi theo bất kỳ cách thứ nào, bao gồm bất kỳ việc sử dụng nào có thể gây nhầm lẫn hoặc làm mất uy tín hoặc danh tiếng của chúng tôi, trừ khi có sự chấp thuận của chúng tôi. Ứng Dụng và các Dịch Vụ cũng có thể thể hiện nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, và logo của các bên thứ ba, và mỗi bên thứ ba vẫn có đầy đủ các quyền của chủ sở hữu đối với các dấu hiệu đó. Việc sử dụng các dấu hiệu đó hoặc bất kỳ hiển thị nào trên Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, sẽ chỉ hoàn toàn vì lợi ích của các chủ sở hữu có liên quan.

12.3

Phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện tại các Điều Khoản này, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, giới hạn và có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Tài Sản Của Honda chỉ trong giới hạn cần thiết để bạn sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ cho mục đích cá nhân của bạn và phi thương mại, như được cho phép theo các Điều Khoản này. Chúng tôi giữ lại tất cả các quyền khác. Để làm rõ và không làm giới hạn bất cứ nghĩa vụ nào khác theo các Điều Khoản này, bạn sẽ không phân phát hoặc bằng cách khác thương mại hóa Tài Sản Của Honda.

13

Các Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm và Bảo Đảm

13.1

Bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng, trong phạm vi tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép: (a) bạn chịu hoàn toàn mọi rủi ro từ việc sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ, bao gồm cả chất lượng, hiệu năng, sự chính xác và mức độ tin cậy; (b) Ứng Dụng và các Dịch Vụ, kể cả bất kỳ thông tin nào được cung cấp liên quan đến Ứng Dụng và các Dịch Vụ, được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “hiện có”, với mọi sai sót và không có bất kỳ bảo đảm nào; và (c) HVN tại đây từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến Ứng Dụng, các Dịch Vụ và thông tin được cung cấp bởi hoặc liên quan đến Ứng Dụng và các Dịch Vụ, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm cả các bảo đảm và/hoặc điều kiện mặc định về công dụng, chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho một mục đích nhất định, tính chính xác, sự phù hợp, mức độ tin cậy, việc sử dụng yên ổn, tính tương thích, và việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba. Ví dụ, và không giới hạn ở các ví dụ này, HVN không cam kết và từ chối bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác của các dữ liệu được cung cấp bởi các Dịch Vụ, như tin tức, tình hình giao thông, các địa điểm yêu thích, hoặc nội dung khác được cung cấp bởi HVN, các bên liên kết của HVN, Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ hoặc Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập; HVN không bảo đảm việc dữ liệu không bị mất, mà dữ liệu có thể bị mất bất kỳ lúc nào; và HVN không bảo đảm rằng các Dịch Vụ sẽ có thể được sử dụng vào mọi thời điểm hoặc rằng bất kỳ hoặc mọi Dịch Vụ sẽ có thể được sử dụng vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc tại địa điểm của bạn. Ví dụ, Dịch Vụ có thể không có sẵn tại khu vực hoặc địa điểm của bạn. Chúng tôi có thể ngừng hoặc ngắt Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào vào bất kỳ lúc nào, và bạn nên dự kiến trước việc sẽ có những khoảng thời gian ngừng định kỳ để cập nhật Ứng Dụng và Dịch Vụ. Ngoài ra, bạn hiểu rằng những thay đổi về công nghệ của bên thứ ba hoặc các luật và quy định có thể khiến cho Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào trở nên lỗi thời hoặc không sử dụng được. Không tư vấn hoặc thông tin nào, cho dù là bằng lời nói hay bằng văn bản, mà bạn nhận được từ HVN, các bên liên kết của HVN, Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ, hoặc thông qua Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào sẽ tạo thành bất kỳ bảo đảm nào.

13.2

Trong phạm vi pháp luật không cấm, trong mọi trường hợp HVN hoặc các bên liên kết của HVN sẽ không chịu trách nhiệm về thương tích của cá nhân, hoặc bất kỳ thiệt hại nào dù là thiệt hại có thể xảy ra, đặc biệt, gián tiếp hoặc có tính hệ quả, bao gồm cả thiệt hại do tổn thất về lợi nhuận, lỗi hoặc mất dữ liệu, việc dữ liệu không được gửi hoặc nhận, gián đoạn hoạt động kinh doanh hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất thương mại nào khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến những điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng Dụng, các Dịch Vụ, hoặc thông tin trên Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào, do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, không phụ thuộc vào loại trách nhiệm (theo hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc loại khác) và ngay cả khi HVN hoặc các bên liên kết của HVN đã được tư vấn về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

13.3

Trong mọi trường hợp, toàn bộ trách nhiệm của HVN hoặc của bên liên kết của HVN đối với bạn cho mọi thiệt hại sẽ không vượt quá số tiền 50,000 VND.

14

Bồi Hoàn

14.1

Để đổi lại việc HVN cho phép bạn truy cập và sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ, trong phạm vi tối đa không trái với pháp luật áp dụng, bạn đồng ý bồi hoàn cho HVN, và các bên liên kết của HVN, Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ, Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập, đại lý, đối tác, nhà phân phối và các bên cấp quyền sử dụng (cùng với các nhân viên, đại diện/đại lý, giám đốc, cán bộ và cổ đông tương ứng của họ), đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, khiếu kiện, vụ kiện, thủ tục tố tụng, yêu cầu, trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn và phí luật sư (Trách Nhiệm) phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) việc bạn không tuân thủ những Điều Khoản này hoặc bất kỳ Các Điều Khoản Về Dịch Vụ Liên Quan Đến Phương Tiện nào được áp dụng; (ii) việc bạn truy cập, sử dụng, không sử dụng, hoặc không thể sử dụng Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào; (iii) khiếu nại về việc phỉ báng, vu khống, hoặc bất kỳ thiệt hại tài sản, thương tích hoặc tử vong của cá nhân nào, phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp theo bất kỳ cách thức nào đến việc bạn sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ; (iv) bất kỳ hoạt động nào của bất kỳ người nào khác ngoài bạn liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ nào được thực hiện thông qua tài khoản của bạn hoặc bằng thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu người dùng của bạn; hoặc (v) bất kỳ hoạt động nào khác của bạn theo hoặc liên quan đến những Điều Khoản này, Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào. Chúng tôi có toàn quyền kiểm soát việc biện hộ và giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào mà bạn sẽ có nghĩa vụ bồi hoàn cho chúng tôi. Bạn sẽ hợp tác với chúng tôi liên quan đến việc biện hộ và giải quyết này.

15

Luật Điều Chỉnh; Giải Quyết Tranh Chấp

15.1

Những Điều Khoản này và việc sử dụng hoặc hoạt động của Ứng Dụng sẽ chịu sự điều chỉnh và được giải thích theo pháp luật Việt Nam.

15.2

Cả bạn và HVN đều đồng ý rằng trong trường hợp một tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản và/hoặc việc bạn truy cập hoặc sử dụng App, tranh chấp đó có thể được một bên đưa ra Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam để giải quyết tranh chấp đó theo các quy tắc của VIAC có hiệu lực vào thời điểm tranh chấp được đưa ra VIAC. Các quy tắc của VIAC này được xem là đã được đưa vào những Điều Khoản này bằng cách viện dẫn đến điều này. Địa điểm xét xử trọng tài sẽ là Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng trọng tài sẽ có ba (3) trọng tài viên được chỉ định theo quy tắc của VIAC. Ngôn ngữ xét xử trọng tài sẽ là tiếng Việt. Phán quyết trọng tài sẽ là chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với các bên.

16

Giới Hạn về Bên Thứ Ba Được Hưởng Lợi

16.1

Các bên liên kết của HVN được kiểm soát bởi hoặc cùng chịu sự kiểm soát chung với HVN và (các) bên khác như được HVN chỉ định bằng văn bản được dự kiến là các bên thứ ba được hưởng lợi của điều 13 và điều 14 của Điều Khoản này.

17

Bất Khả Kháng

17.1

Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ những Điều Khoản này trong trường hợp việc không tuân thủ đó phát sinh từ các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Không làm giới hạn quy định nêu trên đây, trừ khi chúng tôi có bất cẩn nghiêm trọng hoặc sai sót cố ý, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hành động của các tin tặc hoặc các bên khác có ý đồ tương tự gây ảnh hưởng đến Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào.

18

Giới Hạn Địa Lý

18.1

Ứng Dụng này, bao gồm cả các Dịch Vụ, được cung cấp cho mục đích sử dụng tại Việt Nam và chúng tôi chỉ cung cấp Ứng Dụng và các Dịch Vụ cho người dùng ở trong lãnh thổ Việt Nam. Bạn chỉ được phép sử dụng Ứng Dụng, bao gồm cả các Dịch Vụ, trong lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản hoặc việc truy cập Ứng Dụng và các Dịch Vụ của bạn vào bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi cho rằng bạn đang vi phạm điều khoản này.

18.2

Chúng tôi không tuyên bố rằng Ứng Dụng và các Dịch Vụ hoặc bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ là có thể truy cập được hoặc có thể sử dụng được hoặc phù hợp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc truy cập Ứng Dụng và Dịch Vụ có thể là bất hợp pháp đối với một số người hoặc tại một số quốc gia. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, bạn thực hiện như vậy theo toàn quyền quyết định của mình và, trong trường hợp pháp luật địa phương được áp dụng, chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương. Để làm rõ, không quy định nào trong điều khoản này sẽ được giải thích là cho phép bạn sử dụng Ứng Dụng, bao gồm cả các Dịch Vụ, ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

19

Đình Chỉ và Chấm Dứt

19.1

Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào. Để ngừng việc gửi thông tin liên quan đến Ứng Dụng và/hoặc (các) Dịch Vụ mà bạn mong muốn chấm dứt tới HVN, Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ và, nếu áp dụng, Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập, bạn phải xác nhận việc từ chối trao đổi thông tin (opt out) với Ứng Dụng và/hoặc (các) Dịch Vụ hoặc xóa bỏ Ứng Dụng khỏi Thiết Bị Truy Cập Internet của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về việc làm thế nào để từ chối trao đổi thông tin với Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào, đề nghị bạn liên lạc với chúng tôi tại 1800 8001 (Hotline).

19.2

Chúng tôi có quyền tạm đình chỉ việc sử dụng tài khoản hoặc việc truy cập Ứng Dụng và các Dịch Vụ của bạn vào bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi tin là bạn vi phạm những Điều Khoản này hoặc bất kỳ Điều Khoản Về Dịch Vụ Liên Quan Đến Phương Tiện có liên quan nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt những Điều Khoản này hoặc ngừng cung cấp Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi văn bản thông báo cho bạn bằng hình thức, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, gửi email, tin nhắn điện thoại (SMS), tin nhắn tức thời (instant messaging) hoặc bằng các thông báo điện tử khác hoặc thông qua App hoặc công bố trên website của HVN, vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do.

19.3

Nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do, bạn đồng ý: (a) ngay lập tức ngừng sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ; (b) rằng việc cấp phép và các quyền được chúng tôi cấp theo những Điều Khoản này sẽ chấm dứt; và (c) rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, về việc bồi thường, bồi hoàn, hoặc các thiệt hại liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ hoặc việc chấm dứt truy cập vào tài khoản của bạn.

19.4

Các điều 1, 2, 6, 8, 9, và từ điều 10 đến điều 20 (bao gồm cả điều 10 và điều 20), mọi nghĩa vụ và biện pháp khắc phục cộng dồn theo văn bản này, và bất kỳ quy định nào khác mà theo tính chất của các quy định đó sẽ tiếp tục có hiệu lực một cách hợp lý, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi những Điều Khoản này chấm dứt.

20

Các Quy Định Khác

20.1

Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi tại văn bản này, những Điều Khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa HVN và bạn về các vấn đề quy định trong các Điều Khoản này, và thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc tuyên bố trước đây, dù là bằng văn bản hay lời nói, về các vấn đề này.

20.2

Đăng ký của bạn, những Điều Khoản này và các quyền và nghĩa vụ của bạn theo thỏa thuận này là không thể được chuyển nhượng, hoặc bằng cách khác chuyển giao hoặc ủy quyền lại, bởi bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi trên cơ sở toàn quyền quyết định của chúng tôi. Bất kỳ việc cố ý chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ủy quyền lại nào nếu không có sự chấp thuận như trên sẽ không có giá trị và vô hiệu. HVN có thể chuyển nhượng hoặc bằng cách khác chuyển giao hoặc ủy quyền lại những Điều Khoản này (bao gồm cả bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo những Điều Khoản này), kể cả cho bất kỳ bên nào mua lại hoạt động kinh doanh của HVN, vào từng thời điểm trên cơ sở toàn quyền quyết định của chúng tôi. Những Điều Khoản này sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với, và vì lợi ích của, những bên kế thừa và những bên nhận chuyển nhượng được phép của các bên.

20.3

Những Điều Khoản này có thể được ký kết bằng phương thức điện tử, và việc bạn chấp thuận hoặc sử dụng dưới hình thức điện tử Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào sẽ cấu thành việc ký kết những Điều Khoản này. Bạn đồng ý rằng bản điện tử của những Điều Khoản này là một văn bản và sự chấp thuận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này là hành vi “ký kết” cho bất kỳ mục đích nào.

20.4

Việc chúng tôi chậm thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có do bạn không tuân thủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều Khoản nào sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền đó hoặc bị hiểu là sự từ bỏ quyền đó, và việc chúng tôi từ bỏ bất kỳ cam kết, điều kiện hoặc thỏa thuận nào bạn phải thực hiện sẽ không được hiểu là chúng tôi sẽ từ bỏ cam kết, điều kiện hoặc thỏa thuận đó hoặc bất kỳ cam kết, điều kiện hoặc thỏa thuận nào khác tại văn bản này đối với bất kỳ vi phạm nào sau đó. Việc từ bỏ này sẽ không có hiệu lực ràng buộc đối với chúng tôi trừ khi được lập bằng văn bản rõ ràng và được chúng tôi ký.

20.5

Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi tại văn bản này, nếu bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản này được cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì những Điều Khoản này sẽ vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực và sẽ được sửa đổi để có hiệu lực và có thể thi hành mà vẫn phản ánh được ý chí của các bên trong phạm vi tối đa không trái với quy định của pháp luật. Khi được sử dụng tại văn bản này và trừ khi cách hiểu khác được thể hiện rõ ràng trong một trường hợp cụ thể, cụm từ “bao gồm,” “bao gồm cả” hoặc “kể cả” sẽ không giới hạn và “hoặc” sẽ không có tính loại trừ. Mọi tiêu đề của điều khoản tại thỏa thuận này chỉ cho mục đích tiện lợi và không tạo thành một phần của, và sẽ không được sử dụng trong việc giải thích, các nội dung của những Điều Khoản này.

20.6

HVN giữ lại tất cả các quyền không được quy định rõ ràng theo những Điều Khoản này.

20.7

Những Điều Khoản này và việc sử dụng Ứng Dụng không tạo thành bất kỳ mối quan hệ đối tác, mối quan hệ liên doanh, mối quan hệ giữa người ủy quyền và người đại diện, hoặc mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động giữa bạn và HVN, các bên liên kết của HVN hoặc Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ, Bên Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập.

20.8

Các cuộc điện thoại, việc sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng, và các thông tin liên lạc giữa chúng ta, thông qua tin nhắn hoặc bất kỳ phương thức điện tử nào bao gồm cả thông qua email, whatsapp, vv..., đều có thể được ghi lại. Những bản ghi này sẽ là tài sản của riêng HVN và có thể được sử dụng cho mục đích đào tạo và thương mại hoặc làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp cho các mục đích khác mà HVN thấy là phù hợp.

Phụ Lục 1
Hợp Đồng Cấp Phép Sử Dụng Cho Người Dùng Cuối Của Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động

Hợp Đồng Cấp Phép Sử Dụng Cho Người Dùng Cuối Của Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động (Thỏa Thuận) này là một thỏa thuận có hiệu lực ràng buộc về pháp lý giữa bạn (bạn hoặc của bạn) và Công Ty Honda Việt Nam (HVN). Thỏa Thuận này điều chỉnh việc bạn sử dụng mỗi ứng dụng trên thiết bị di động được cung cấp bởi hoặc nhân danh HVN (kể cả mọi tài liệu có liên quan, gọi là Ứng Dụng). Trừ khi được định nghĩa khác đi tại văn bản này, các thuật ngữ viết hoa sẽ có nghĩa được quy định tại các Điều Khoản.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: THỎA THUẬN NÀY LÀ MỘT THỎA THUẬN CÓ HIỆU LỰC RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ HVN. ĐỀ NGHỊ BẠN ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY.

Bằng việc bấm vào phím “Chấp Nhận” (hoặc phím có dán nhãn tương tự), hoặc tải về, cài đặt hoặc sử dụng Ứng Dụng, bạn (a) xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Thỏa Thuận này, và (b) chấp nhận Thỏa Thuận này và đồng ý rằng bạn chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản của Thỏa Thuận này. Nếu bạn không chấp nhận những điều khoản này, bạn không được tải về, cài đặt hoặc sử dụng Ứng Dụng, và bạn phải ngay lập tức xóa bỏ toàn bộ Ứng Dụng khỏi thiết bị của Bạn (nếu đã được tải về)

Việc bạn sử dụng Ứng Dụng phải tuân thủ các điều khoản dưới đây của Thỏa Thuận này.

1

Cấp Phép Sử Dụng

1.1

Phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của Thỏa Thuận này, HVN tại đây cấp cho bạn quyền hạn chế, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không được chuyển nhượng, không thể cấp phép lại để tải về, cài đặt và sử dụng một bản của Ứng Dụng cho mục đích duy nhất là để sử dụng phi thương mại cho cá nhân bạn trên mọi thiết bị di động mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Thỏa Thuận này không cấp cho bạn quyền sở hữu Ứng Dụng, mà chỉ cấp phép một cách hạn chế cho bạn quyền để sử dụng Ứng Dụng theo các điều khoản của Thỏa Thuận này. Tất cả các quyền không được cấp cho bạn một cách rõ ràng tại Thỏa Thuận này vẫn thuộc HVN và các bên cấp phép của HVN.

1.2

Thời hạn của việc cấp phép này sẽ bắt đầu vào ngày của Thỏa Thuận này như được quy định tại điều 8.8 dưới đây và chấm dứt vào thời điểm nào xảy ra trước trong số các thời điểm sau: (a) khi bạn xóa bỏ vĩnh viễn toàn bộ các bản sao Ứng Dụng mà bạn có khỏi bất kỳ máy tính, thiết bị di động hoặc phương tiện khác mà bạn đã lưu giữ hoặc cài đặt Ứng Dụng; (b) bạn không tuân thủ các điều khoản của Thỏa Thuận này; hoặc (c) HVN chấm dứt việc cấp phép này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, trên cơ sở toàn quyền quyết định của mình, bao gồm cả trường hợp HVN ngừng hỗ trợ Ứng Dụng. Trong trường hợp việc cấp quyền này chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, thì toàn bộ các quyền và cấp phép được cấp cho bạn theo Thỏa Thuận này sẽ chấm dứt, bạn sẽ ngừng sử dụng Ứng Dụng, và bạn phải xóa bỏ vĩnh viễn mọi bản sao của Ứng Dụng khỏi bất kỳ máy tính, thiết bị di động hoặc phương tiện khác mà bạn đã lưu giữ hoặc cài đặt Ứng Dụng trên đó. Các hạn chế và các điều khoản được quy định từ khoản 2 đến khoản 7 (bao gồm cả khoản 2 và khoản 7) dưới đây sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi việc cấp quyền và Thỏa Thuận này chấm dứt.

2

Nội Dung và Dịch Vụ; Cài Đặt

2.1

Ứng Dụng có thể cho phép bạn truy cập vào một hoặc nhiều website của HVN, hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập trên website đó, hoặc một số tính năng, chức năng hoặc nội dung có thể truy cập trên hoặc thông qua Ứng Dụng có thể được lưu trữ trên website của HVN hoặc website khác theo các điều khoản & điều kiện và bất kỳ chính sách quyền riêng tư nào có thể áp dụng cho website của HVN hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ đó (gọi chung là, Nội Dung và Dịch Vụ). Việc bạn truy cập và sử dụng Nội Dung và Dịch Vụ đó sẽ phải tuân theo các điều khoản & điều kiện và chính sách quyền riêng tư được áp dụng này. Để truy cập và sử dụng Nội Dung và Dịch Vụ này, bạn có thể sẽ được yêu cầu xác nhận việc bạn chấp thuận các điều khoản & điều kiện và chính sách quyền riêng tư được áp dụng và/hoặc đăng ký với HVN trên một website của HVN hoặc bằng cách thức khác, và việc bạn không thực hiện như trên có thể hạn chế bạn trong việc truy cập hoặc sử dụng một số tính năng, chức năng hoặc nội dung của Ứng Dụng. Bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ điều khoản & điều kiện áp dụng nào cũng sẽ được xem là vi phạm Thỏa Thuận này.

2.2

Bằng việc sử dụng Ứng Dụng, bạn cũng đồng ý rằng HVN có thể thay đổi, tùy chỉnh, hoặc sửa đổi cài đặt hoặc cấu hình trên thiết bị của bạn được sử dụng để lưu giữ hoặc truy cập Ứng Dụng nhằm cho phép hoặc tối ưu hóa việc sử dụng Ứng Dụng của bạn.

3

Hạn Chế Sử Dụng

3.1

Bạn không, và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào: (i) thay đổi hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng; (ii) phân tích kỹ thuật (reverse engineering), dịch mã nguồn (decompile) hoặc phân tách mã (diassemble) Ứng Dụng, toàn bộ hoặc một phần; (iii) sử dụng Ứng Dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào; (iv) phân phát, cho thuê, thuê, cho mượn, bán, cấp quyền sử dụng, chuyển nhượng, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển quyền hoặc bằng cách khác cấp quyền cho các bên thứ ba liên quan đến Ứng Dụng hoặc các bản sao hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng; (v) sao chép (ngoại trừ một bản sao dự phòng) Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (ngoại trừ được cho phép rõ ràng tại Thỏa Thuận này); (vi) sử dụng hoặc cài đặt Ứng Dụng trên mạng hoặc để sử dụng trực tuyến; (vii) hủy bỏ, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu, hoặc quyền sở hữu khác, thông tin tác giả, thông báo pháp lý hoặc các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Ứng Dụng; (viii) xuất khẩu hoặc đưa Ứng Dụng vào bất kỳ quốc gia nào vi phạm các luật và quy định về xuất khẩu có liên quan; hoặc (ix) sử dụng Ứng Dụng để phát triển hoặc bán bất kỳ sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ nào mà về chức năng là tương tự hoặc phát sinh từ Ứng Dụng, bất kỳ Nội Dung và Dịch Vụ nào, hoặc bất kỳ sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ nào nào khác của HVN.

3.2

Ứng Dụng có thể yêu cầu kết nối Internet để truy cập hoặc mở một số tính năng của Ứng Dụng, để xác nhận rằng bạn đã được cấp quyền hợp lệ để sử dụng, hoặc để thực hiện các chức năng khác. Nếu thiết bị mà Ứng Dụng được cài đặt trên đó không thể truy cập Internet và Ứng Dụng không có các cho phép cần thiết để truy cập đầy đủ vào Internet, thì toàn bộ hoặc một phần Ứng Dụng hoặc một số tính năng của Ứng Dụng sẽ không hoạt động hoặc không hoạt động bình thường.

3.3

Ứng Dụng có thể bao gồm việc kiểm soát quản lý các quyền kỹ thuật số và các biện pháp kỹ thuật khác để kiểm soát việc truy cập Ứng Dụng, tránh sao chép bất hợp pháp, hoặc bằng cách khác nhằm ngăn chặn bất kỳ người nào vượt quá các quyền giới hạn và các cấp phép được cấp theo Thỏa Thuận này. Chỉ một Ứng Dụng đã được cấp phép sử dụng hợp lệ mới có thể được sử dụng để tải về các cập nhật và truy cập bất kỳ Nội Dung và Dịch Vụ nào. Bạn không được cản trở các biện pháp kiểm soát truy cập hoặc cố gắng vô hiệu hóa hoặc hạn chế các tính năng bảo mật này.

4

Sở Hữu và Các Quyền Sở Hữu

4.1

HVN và các bên cấp phép sử dụng của HVN là các chủ sở hữu duy nhất của Ứng Dụng và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Ứng Dụng, bao gồm tất cả quyền tác giả, bí mật thương mại, sáng chế, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong và đối với Ứng Dụng, và kể cả đối với mã, thuật toán, đồ họa, đặc tính của Ứng Dụng, và các yếu tố nghe nhìn là một phần trong Ứng Dụng hoặc được thể hiện bởi Ứng Dụng. Ứng Dụng được bảo vệ bởi quyền tác giả và các luật và hiệp định về sở hữu trí tuệ khác. Ứng Dụng được cấp quyền sử dụng chứ không được bán. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ việc sử dụng Ứng Dụng trái phép nào là vi phạm Thỏa Thuận này cũng như vi phạm các luật về sở hữu trí tuệ, kể cả luật về quyền tác giả và luật về nhãn hiệu.

4.2

Bạn tuyên bố và bảo đảm với HVN rằng: (i) khi tải về và đăng ký Ứng Dụng này, bạn đã cung cấp, và sẽ tiếp tục cung cấp, thông tin chính xác và hiện hành; (ii) việc bạn thực hiện theo Thỏa Thuận này và việc sử dụng Ứng Dụng sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành (bao gồm cả việc kiểm soát xuất khẩu, các luật về bảo mật và hành vi vô văn hóa), trong nước hoặc nước ngoài.

5

Thông Tin do HVN Thu Thập

5.1

Bạn xác nhận rằng khi bạn tải về, cài đặt hoặc sử dụng Ứng Dụng, HVN có thể sử dụng các cách thức tự động (ví dụ, bao gồm cả sử dụng cookie và nhãn chỉ báo (web beacon)) để thu thập thông tin về thiết bị của bạn và về việc sử dụng Ứng Dụng của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin về chính bạn như là điều kiện để tải về, cài đặt hoặc sử dụng Ứng Dụng hoặc một số tính năng hoặc chức năng của Ứng Dụng, và nếu áp dụng, Ứng Dụng có thể cung cấp cho bạn cơ hội chia sẻ thông tin về chính bạn với những người khác. Tất cả các thông tin mà HVN thu thập thông qua hoặc liên quan đến Ứng Dụng đều phải tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư, như đã được đưa vào và là một phần của Thỏa Thuận này bằng viện dẫn này. Bạn có thể truy cập trực tuyến Chính Sách Quyền Riêng Tư hiện đang được áp dụng tại www.honda.com.vn. Bằng việc chấp nhận các điều khoản của Thỏa Thuận này (bao gồm cả việc tải về, cài đặt, sử dụng và cung cấp thông tin cho hoặc thông qua Ứng Dụng), bạn chấp nhận và đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư, như có thể được sửa đổi vào từng thời điểm theo các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư, bao gồm cả việc bạn chấp thuận tất cả các công việc mà HVN sẽ thực hiện liên quan đến thông tin của bạn tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư.

6

Tuyên Bố Từ Chối Các Cam Kết và Bảo Đảm; Giới Hạn Trách Nhiệm

6.1

Không làm phương hại đến bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản (bao gồm, nhưng không giới hạn quy định của điều 13), bạn đồng ý rằng Ứng Dụng được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, “hiện có” và với mọi sai sót, và HVN không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào về hoạt động hoặc chức năng của Ứng Dụng hoặc đối với các lợi ích mà bạn có thể nhận được từ việc sử dụng Ứng Dụng. HVN, tại đây từ chối bất kỳ và mọi cam kết và bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, theo quy định của pháp luật hay trên bất kỳ cơ sở nào khác, về hoặc liên quan đến Ứng Dụng hoặc bất kỳ lợi ích nào mà bạn có thể nhận được từ việc sử dụng Ứng Dụng, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về công dụng, sự phù hợp cho một mục đích nhất định, mức độ tin cậy, khả năng có sẵn hoặc việc sử dụng Ứng Dụng không bị gián đoạn hoặc việc Ứng Dụng không có bất kỳ lỗi, sai sót, vi-rút hoặc chương trình gây hại nào hoặc Ứng Dụng sẽ tương thích với bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào khác.

6.2

Không làm phương hại đến bất kỳ quy định nào của Các Điều Khoản (bao gồm, nhưng không giới hạn quy định của điều 13), bạn đồng ý rằng không ai trong số HVN, các bên liên kết của HVN hoặc các bên cấp phép sử dụng cho HVN sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, có thể xảy ra, gián tiếp, có tính hệ quả, hoặc do bị đe dọa phát sinh từ việc bạn sử dụng, lạm dụng hoặc sở hữu Ứng Dụng, kể cả từ việc Ứng Dụng không hoạt động đúng chức năng hoặc không thể sử dụng được, bao gồm cả thiệt hại về tài sản, hỏng máy tính, tổn thất doanh thu, lợi nhuận hoặc lợi thế thương mại, truy cập trái phép hoặc thay đổi, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến việc truyền dữ liệu của bạn hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến thông tin hoặc nội dung có trong hoặc được truy cập qua Ứng Dụng, hoặc các thương tích cá nhân từ bất kỳ vấn đề/hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này hoặc Ứng Dụng, cho dù là phát sinh từ việc vi phạm hợp đồng, trách nhiệm ngoài hợp đồng hoặc trách nhiệm pháp lý khác, ngay cả khi HVN đã được tư vấn về khả năng các thiệt hại đó có thể xảy ra. Tổng mức trách nhiệm tối đa của HVN (bao gồm cả các bên liên kết của HVN) phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này và việc bạn sử dụng và sở hữu Ứng Dụng sẽ không vượt quá 50,000 VND.

6.3

Bạn phải liên lạc với HVN về bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào liên quan đến hoạt động của Ứng Dụng thông qua thông tin liên lạc được HVN cung cấp. HVN có thể (nhưng không có nghĩa vụ) trả lời các câu hỏi liên quan đến Ứng Dụng, và HVN không cam kết hoặc bảo đảm rằng HVN sẽ trả lời mọi câu hỏi hoặc mọi câu hỏi sẽ được trả lời trong thời hạn nhất định. HVN sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ hỗ trợ hoặc dịch vụ bảo trì nào khác cho Ứng Dụng. Chợ ứng dụng hoặc cửa hàng ứng dụng nơi bạn tải Ứng Dụng không có trách nhiệm hỗ trợ hoặc bảo trì Ứng Dụng hoặc việc cài đặt Ứng Dụng, và tất cả các yêu cầu hỗ trợ và bảo trì, và bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Ứng Dụng phải được gửi cho HVN.

7

Luật Điều Chỉnh; Giải Quyết Tranh Chấp

7.1

Thỏa Thuận và việc sử dụng hoặc hoạt động của Ứng Dụng sẽ chịu sự điều chỉnh và được giải thích theo pháp luật Việt Nam.

7.2

Cả bạn và HVN đều đồng ý rằng trong trường hợp một tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận và/hoặc việc bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng/App, tranh chấp đó có thể được một bên đưa ra Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam để giải quyết tranh chấp đó theo các quy tắc của VIAC có hiệu lực vào thời điểm tranh chấp được đưa ra VIAC. Các quy tắc của VIAC này được xem là đã được đưa vào Thỏa Thuận này bằng cách viện dẫn đến điều này. Địa điểm xét xử trọng tài sẽ là Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng trọng tài sẽ có ba (3) trọng tài viên được chỉ định theo quy tắc của VIAC. Ngôn ngữ xét xử trọng tài sẽ là tiếng Việt. Phán quyết trọng tài sẽ là chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với các bên tham gia Thỏa Thuận này.

8

Các Quy Định Khác

8.1

Bạn không được chuyển nhượng, cho phép lại, hoặc chuyển giao Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ quyền sử dụng được phép, quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của HVN (trên cơ sở toàn quyền quyết định của HVN). HVN được tự do chuyển nhượng Thỏa Thuận này, toàn bộ hoặc một phần, kể cả cho một bên liên kết, hoặc một bên mua hoặc bên kế nhiệm Ứng Dụng hoặc mảng kinh doanh hoặc tài sản của HVN liên quan đến Ứng Dụng. Việc bạn chuyển nhượng, cấp phép lại, hoặc chuyển giao mà vi phạm khoản này sẽ vô hiệu và không có giá trị ràng buộc hoặc hiệu lực thi hành. Phụ thuộc vào quy định nêu trên đây, Thỏa Thuận này sẽ có giá trị ràng buộc và vì lợi ích của các bên kế nhiệm và các bên nhận chuyển nhượng được phép của mỗi bên.

8.2

HVN có thể, vào từng thời điểm, trên cơ sở toàn quyền quyết định của HVN, phát triển và cung cấp các bản cập nhật cho Ứng Dụng, có thể bao gồm cả các phiên bản mới, các bản nâng cấp, vá lỗi , bản cập nhật và các sửa lỗi khác và/hoặc các tính năng mới (bao gồm cả các tài liệu liên quan, gọi chung là Các Bản Cập Nhật). Các Bản Cập Nhật cũng có thể thay đổi hoặc xóa bỏ hoàn toàn một số tính năng và chức năng. Bạn đồng ý rằng HVN không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Bản Cập Nhật nào hoặc tiếp tục cung cấp hoặc mở bất kỳ tính năng hoặc chức năng cụ thể nào. Tùy vào cài đặt trên thiết bị di động của bạn, khi thiết bị của bạn được kết nối Internet thì: (1) Ứng Dụng sẽ tự động tải về và cài đặt tất cả Các Bản Cập Nhật đang có; hoặc (2) bạn có thể nhận được thông báo hoặc được nhắc nhở về việc tải về và cài đặt Các Bản Cập Nhật đang có. Bạn sẽ tải về và cài đặt kịp thời tất cả Các Bản Cập Nhật và xác nhận và đồng ý rằng Ứng Dụng hoặc các phần của Ứng Dụng có thể không hoạt động bình thường nếu bạn không thực hiện việc này. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả Các Bản Cập Nhật sẽ được xem là một phần của “Ứng Dụng” tất cả các điều khoản của Thỏa Thuận này cũng sẽ áp dụng cho Các Bản Cập Nhập, trừ khi có riêng một hợp đồng cấp phép sử dụng khác của HVN áp dụng cho Các Bản Cập Nhật này. HVN có quyền ngừng cung cấp bất kỳ Nội Dung và Dịch Vụ nào và ngừng hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần Ứng Dụng hoặc mạng lưới của Ứng Dụng.

8.3

Bạn đồng ý sẽ tuân thủ tất cả các luật quốc gia và quốc tế hiện hành có thể áp dụng đối với Ứng Dụng. Thông tin được cung cấp liên quan đến Ứng Dụng không được dự kiến để gửi tới hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tại bất kỳ lãnh thổ tài phán hoặc quốc gia nào mà tại đó việc gửi hoặc sử dụng này là trái với pháp luật hoặc quy định hoặc yêu cầu HVN phải tuân thủ bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi lãnh thổ tài phán hoặc quốc gia đó. Ứng Dụng này được vận hành bởi HVN từ các văn phòng của HVN tại Việt Nam và HVN không đưa ra bất kỳ cam kết nào rằng Ứng Dụng, hoặc bất kỳ Nội Dung và Dịch Vụ nào, là phù hợp hoặc có thể sử dụng được tại các quốc gia khác. Những người quyết định truy cập Ứng Dụng từ các quốc gia khác thực hiện việc này theo toàn quyền quyết định của họ và tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương điều chỉnh các hành vi trên môi trường mạng và các nội dung có thể chấp nhận được trên môi trường mạng, nếu và trong trường hợp pháp luật địa phương có áp dụng.

8.4

Việc HVN chậm trễ hoặc không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào theo Thỏa Thuận này mà HVN có thể có, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không được hiểu là sự từ bỏ quyền và đặc quyền để thực hiện hoặc thực thi các quyền này vào bất kỳ thời điểm nào sau đó. Bất kỳ việc từ bỏ nào của HVN đều phải được lập bằng văn bản mới có thể thực thi, và việc từ bỏ này sẽ không áp dụng cho bất kỳ thời điểm, quyền hoặc đặc quyền nào khác.

8.5

Thỏa Thuận này là thỏa thuận đầy đủ và duy nhất giữa bạn và HVN về Ứng Dụng và việc cấp quyền sử dụng Ứng Dụng cho bạn và Thỏa Thuận này thay thế và làm cho bất kỳ và mọi thỏa thuận, cam kết, tuyên bố, điều kiện, và thư từ liên lạc khác trước đây giữa HVN và bạn liên quan đến các vấn đề trên vô hiệu. Nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận này được xem là vô hiệu, không có hiệu lực thi hành hoặc bất hợp pháp, quy định đó sẽ được tách riêng trong phạm vi tối thiểu cần thiết để các quy định khác tiếp tục có giá trị và hiệu lực, trừ khi được quy định khác đi tại Thỏa Thuận này. Thỏa Thuận có thể được HVN sửa đổi vào từng thời điểm đồng thời với việc Ứng Dụng được nâng cấp hoặc vào thời điểm khác mà HVN thấy là phù hợp và việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng sau việc nâng cấp hoặc sửa đổi như vậy (nếu áp dụng) có nghĩa là bạn đã đồng ý chấp nhận mọi thay đổi hoặc sửa đổi của HVN đối với Thỏa Thuận này. Ngoài ra, Thỏa Thuận này chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản được ký bởi HVN. Tất cả các tiêu đề của các mục được nêu tại Thỏa Thuận này chỉ cho mục đích tham khảo, không tạo thành một phần của Thỏa Thuận này và không được xem xét để giải thích hoặc diễn giải Thỏa Thuận này.

8.6

Thỏa Thuận này là thỏa thuận có hiệu lực và có giá trị ràng buộc giữa HVN và bạn, với tư cách là người sử dụng, để sử dụng Ứng Dụng. Bạn tại đây đồng ý và xác nhận rằng Thỏa Thuận này điều chỉnh toàn bộ việc sử dụng Ứng Dụng của bạn, cho dù là thông qua cài đặt này hoặc trên thiết bị hoặc phương tiện khác trong trường hợp Ứng Dụng đã được cài đặt từ trước bởi bạn hoặc bởi các bên thứ ba. Ngoài ra, bằng việc cài đặt và tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý sẽ chịu sự ràng buộc của các điều khoản của Thỏa Thuận này và mọi phiên bản mới hơn của Thỏa Thuận này.

8.7

Bạn đồng ý rằng các bên cấp quyền sử dụng cho HVN là các bên thứ ba được hưởng lợi từ Thỏa Thuận này và có quyền thực thi các quy định phù hợp liên quan đến sở hữu trí tuệ của các bên đó.

8.8

Thỏa Thuận này được xem là đã được đề ngày mà vào ngày đó bạn được phép truy cập Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào (là ngày đến trước trong số các ngày này).Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.