Tất cả các thông báo mới chào hàng

  • Số TBMCH
  • Số lần sửa đổi
  • Tên gói hàng
  • Thời điểm đăng tải
  • Thời điểm mở chào hàng